Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Wichrowo, Wichrowo 2, 11-040 Dobre Miasto

Siedziba i pomieszczenia biurowe mieszczą się na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Wichrowo, na terenie leśnictwa Biały Krzyż.

Wejście główne znajduje się od strony parkingu. Wejście boczne (techniczne) jest niedostępne dla osób nieuprawnionych.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach przed budynkiem. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia biurowo–administracyjne zlokalizowane są w jednym wolnostojącym budynku, z pokojami od nr 1 do 14, gdzie:
•    parter: 01-Kasa, 02-Marketing, 03-Dział gospodarki leśnej, 04-Inżynier Nadzoru, 05-Inżynier Nadzoru, Dział Gospodarki Leśnej, 06-Zastępca Nadleśniczego, 07-Sekretariat, 08- Nadleśniczy, 09-Dział administracyjno-gospodarczy.
•    I piętro: 09-Straż Leśna, 10-Główny Księgowy, 12-Dział finansowo-księgowy, 13-Serwerownia, 14-Kadry.

Wewnątrz budynku zlokalizowana jest jedna klatka schodowa, o konstrukcji drewnianej o szerokości biegu 1,10 mb.

Wejście główne ma szerokość 130 cm, poprzedzone jest stopniem schodowym. Wejście główne nie posiada pochylni ani podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście główne prowadzi na klatkę schodową z betonowymi stopniami obłożonymi terakotą, do korytarza (holu) oraz sekretariatu, gdzie dokonuje się rejestracji gości. Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni. Otwory drzwiowe w budynkach posiadają minimalną szerokość 90 cm i umożliwiają skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku nie ma windy, platformy ani pochylni mechanicznych przystosowanych do transportu osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynki obsługiwane są przez pracowników posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 - 15:00.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 89 616 13 20 lub e-mailowo na adres wichrowo@olsztyn.lasy.gov.pl