Lista aktualności Lista aktualności

Nasze lasy

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Wichrowo wynosi 40 500 ha. Położone jest w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego, w części powiatu olsztyńskiego i lidzbarskiego. W zarządzie Nadleśnictwa Wichrowo znajduje się prawie 18 500 ha lasów. Poza tym w nadzorze tutejszych leśników jest 735 ha lasów prywatnych. Lasy i grunty Nadleśnictwa Wichrowo według „Regionalizacji przyrodniczo–leśnej" T. Trampler i inni PWRiL Warszawa 1990 r. położone są w zasięgu dwóch krain przyrodniczo-leśnych: Krainy I Bałtyckiej, dzielnicy 8b – Pojezierza Iławsko-Brodnickiego, mezoregionu Pojezierza Iławskiego i Garbu Lubawskiego oraz krainy II Mazursko-Podlaskiej, dzielnicy 1b Pojezierza Mazurskiego, mezoregionu Pojezierza Mrągowskiego.

Klimat

Średnia roczna temperatura wynosi 7,3°C, a średnia temperatura okresu wegetacyjnego wynosi 13,9°C;
Okres wegetacyjny trwa 170 – 190 dni;
Suma rocznych opadów – 600 mm;
Przewaga wiatrów zachodnich;
Cechy charakterystyczne klimatu: duża zmienność i surowość;


Warunki przyrodnicze

Ukształtowanie terenu: obszary morenowe z wysokimi wzgórzami morenowymi, duże różnice wysokości (173-36 m n.p.m.), w obniżeniach terenu liczne torfowiska i bagna
Skały macierzyste: gliny, piaski zwałowe, piaski akumulacji wodnolodowcowej, pyły oraz iły
Gleby: bielicowe i brunatne, miejscami gleby hydrogeniczne (powstałe pod wpływem wody)
Wody: zlewnia rzeki Łyny oraz jej dopływów: Kirsny, Symsarny, liczne jeziorka śródleśne, torfowiska i źródliska.