Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

I.    Na terenie Nadleśnictwa Wichrowo zostały wyznaczone lasy o szczególnych walorach przyrodniczych – zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Value Forests) adaptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC – Polska”


Wyznaczanie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) jest działaniem Lasów Państwowych mającym na celu objęcie cennych przyrodniczo terenów leśnych właściwymi formami ochrony. Lasy Państwowe w wyniku certyfikacji poddawane są na całym obszarze ciągłej ocenie poprzez porównanie zgodności gospodarki leśnej ze standardami FSC zawartymi w dokumencie "Zasady, Kryteria i Wskaźniki Dobrej Gospodarki Leśnej w Polsce". Dokument ten wyróżnia spośród wielu innych normatywów następujące kategorie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych:


HCVF 1 – Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych (np. endemizm, gatunki zagrożone wyginięciem, rzadkie)


HCVF 2 – Kompleksy leśne odgrywające znaczącą w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej


HCVF 3 – Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy


HCVF 4 – Lasy pełniące funkcję w sytuacjach krytycznych (np. ochrona przeciwpowodziowa, powstrzymanie erozji)


HCVF 5 – Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności


HCVF 6 – Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności


II. Wykazy poszczególnych HCVF na terenie Nadleśnictwa Wichrowo znajdują się poniżej.


HCVF 1.2 Ostoje zagrożonych gatunków
Na terenie Nadleśnictwa wyznaczonych zostało 22 stanowiska objętych ochroną ścisłą, na których gniazdują takie gatunki jak: bocian czarny, bielik oraz orlik krzykliwy


HCVF 3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej. Łączna powierzchnia – 100,82 ha


HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej. Łączna powierzchnia – 299,60 ha


HCVF 4.1 Lasy wodochronne. Łączna powierzchnia – 1273,41 ha


HCVF 4.2. Lasy glebochronne. Łączna powierzchnia – 379,79 ha


III.    Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce znajdują się w pliku poniżej.


Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce